Vultr 2.5美元西雅图机房 VPS 评测

Vultr小管家  2018-01-08 10:30  阅读 1,223 次 评论 0 条

Vultr 的2.5美元月付VPS上线后,还是很轰动的,发个测评,供围观的参考,考虑到日本跟新加坡机房的拥挤程度,估计要等一个月后才能恢复,所以,选择了西雅图的机房。

如果您还没有注册Vultr VPS,这是注册优惠地址:https://www.vultr.com/,通过这个链接,注册可以享受优惠。新用户可以参看本站教程:最新vultr注册及购买VPS中文图文教程

看到群里的聊天,再次提醒,vultr 是不能同一个paypal多账号的,一旦发现,一律删账号!!现在支持支付宝支付,大家购买VPS更方便了。

好了,下面的测评开始

一、先看看全国的ping:

全国ping.jpg

二、再看看各地的路由追踪

广州电信

路由追踪1.jpg

天津移动

路由追踪1.jpg

重庆联通

路由追踪1.jpg

三、再看看CPU

 lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                1
On-line CPU(s) list:   0
Thread(s) per core:    1
Core(s) per socket:    1
Socket(s):             1
NUMA node(s):          1
Vendor ID:             GenuineIntel
CPU family:            6
Model:                 61
Model name:            Virtual CPU a7769a6388d5
Stepping:              2
CPU MHz:               2394.454
BogoMIPS:              4788.90
Hypervisor vendor:     KVM
Virtualization type:   full
L1d cache:             32K
L1i cache:             32K
L2 cache:              4096K
NUMA node0 CPU(s):     0

cat /proc/cpuinfo

processor       : 0
vendor_id       : GenuineIntel
cpu family      : 6
model           : 61
model name      : Virtual CPU a7769a6388d5
stepping        : 2
microcode       : 0x1
cpu MHz         : 2394.454
cache size      : 4096 KB
physical id     : 0
siblings        : 1
core id         : 0
cpu cores       : 1
apicid          : 0
initial apicid  : 0
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 13
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm arat fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt
bogomips        : 4788.90
clflush size    : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:+

四、硬盘读写:

 dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k oflag=dsync
16384+0 records in
16384+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 13.043 s, 82.3 MB/s
[[email protected] ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k oflag=dsync
16384+0 records in
16384+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 12.417 s, 86.5 MB/s
[[email protected] ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k oflag=dsync
16384+0 records in
16384+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 12.5827 s, 85.3 MB/s

五、网络测试

wget http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
--2017-03-02 04:25:10--  http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
Resolving cachefly.cachefly.net (cachefly.cachefly.net)... 205.234.175.175
Connecting to cachefly.cachefly.net (cachefly.cachefly.net)|205.234.175.175|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 104857600 (100M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘100mb.test’
100%[======================================>] 104,857,600  126MB/s   in 0.8s
2017-03-02 04:25:11 (126 MB/s) - ‘100mb.test’ saved [104857600/104857600]

六、下载qq速度

 wget http://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQ7.1/14522/QQ7.1.exe
--2017-03-02 04:25:35--  http://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQ7.1/14522/QQ7.1.exe
Resolving dldir1.qq.com (dldir1.qq.com)... 174.35.52.179, 174.35.52.177
Connecting to dldir1.qq.com (dldir1.qq.com)|174.35.52.179|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 56654520 (54M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘QQ7.1.exe’
100%[======================================>] 56,654,520  9.83MB/s   in 5.6s
2017-03-02 04:25:42 (9.67 MB/s) - ‘QQ7.1.exe’ saved [56654520/56654520]

七、本地ping

本地ping.jpg

八、综合网络测试:

wget -qO- onekey.sh/bench | bash

综合网络测试.jpg

很多朋友都想买到经济实惠的VPS。尤其是Vultr推出了2.5美金/月的配置以后,大受欢迎,经常会出现断货的情况。经过笔者多次的尝试,总结出了注册2.5美金月配置的方法。网上也有教程不过都有点太早了,而且不够全面。需要购买2.5美金VPS的朋友,可以参考本站文章:Vultr 2.5美元/月配置终极抢购指南!

本文地址:https://www.thevultr.org/vultr_2_5_mei_yuan_xi_ya_tu_ji_fang_vps_ping_ce/ 欢迎分享本文,转载请保留出处!

发表评论


表情